Järjestön säännöt

Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry:n säännöt on hyväksytty 21.5.2015.

Järjestö muutti nimensä Työttömien Keskusjärjesö ry:ksi 1.4.2017.

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on suomeksi Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry, ruotsiksi Finlands Arbetlösas Samarbetsorganisation – TVY rf ja englanniksi The Finnish National Organisation of The Unemployed. Yhdistyksestä käytetään nimilyhennettä TVY. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Yhdistyksellä voi olla kansainvälistä toimintaa.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
TVY on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö. TVY:n tavoite on työttömyyden vähentäminen ja poistaminen Suomesta, työttömien toimeentulon parantaminen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen sekä yhdenvertainen kansalaisuus. TVY on puolueisiin sitoutumaton.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi TVY:

 1. toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömän edunvalvojana sekä osallistuu heitä koskevaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun
 2. järjestää työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien omaehtoista toimintaa heidän asemansa parantamiseksi
 3. tuottaa tiedotteita, julkaisuja ja työttömien neuvontapalvelua
 4. järjestää työttömien tilaisuuksia sekä harrastus-, virkistys-, opinto-, liikunta- ja raittiustoimintaa
 5. on yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi TVY voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä sekä arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa vuokraustoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, asianomaisen luvan hankittuaan.

 

3§ JÄSENET
TVY:n jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy TVY:n tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

TVY:n jäsenyhdistykset hyväksyy TVY:n hallitus.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsenyhdistys, mikäli tämä yhden vuoden ajalta ei huomautuksista huolimatta suorita jäsenmaksua, ei noudata TVY:n sääntöjä, toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa tai tuntuvaa haittaa TVY:lle.

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota TVY:stä ilmoittamalla siitä kirjallisesti TVY:n hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisestaan TVY:n vuosikokouksessa.

Jäsenmaksu tulee olla suoritettuna kalenterivuoden loppuun mennessä.

 

4 § HALLITUS
TVY:tä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokousten välisenä aikana hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, kahdeksan (8) – viisitoista (15) varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan alueellinen tasapaino huomioiden. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen tulee olla jäsenyhdistyksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa ja suljetuin lipuin suoritetussa äänestyksessä asian ratkaisee kuitenkin arpa.

 

Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa TVY:n toimintaa
 2. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
 3. valita niin päättäessään 3–5-jäsenisen työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen kokoukseen käsiteltäviksi tulevat asiat sekä hoitaa hallituksen sille antamat tehtävät ja juoksevat asiat
 4. valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja laatia niiden työjärjestykset sekä panna täytäntöön kokouksen tekemät päätökset
 5. valita edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa TVY:llä on edustusoikeus
 6. auttaa ja neuvoa jäsenyhdistyksiä TVY:n tavoitteiden saavuttamisessa
 7. laatia ja päivittää sääntöjen edellyttämät ja muutkin tarpeelliseksi katsomansa ohjesäännöt
 8. sopia TVY:n hallituksen sisäisestä työnjaosta
 9. valita ja erottaa toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa
 10. vastata TVY:n varainhoidosta ja taloudellisesta toiminnasta.

 

5 § TVY ry NIMEN KIRJOITTAMINEN
TVY:n nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja hallituksen erikseen määräämä henkilö yhdessä.

 

6 § TILIKAUSI
TVY:n tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7 § TVY ry KOKOUKSET
TVY:n kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai vuosikokouksen niin päättäessään myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

TVY ry:n ylin päättävä elin on vuosikokous. Vuosikokous pidetään joka vuosi hallituksen määräämänä päivänä helmi–huhtikuussa. Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenyhdistykselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun TVY:n hallitus niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) TVY:n äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

TVY:n vuosikokoukseen saavat lähettää edustajansa TVY:n jäsenyhdistykset siten, että 1–30 jäsenen yhdistys saa lähettää yhden (1) edustajan, 31–60 jäsenen yhdistys kaksi (2) edustajaa, 61–90 jäsenen yhdistys kolme (3) edustajaa, 91–400 jäsenen yhdistys neljä (4) edustajaa ja yli 400 jäsenen yhdistys viisi (5) edustajaa.

Jäsenyhdistyksen edustajalla tai edustajilla on äänestysoikeus vuosikokouksessa, mikäli jäsenyhdistyksen jäsenmaksu on maksettu vuosikokousta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.

Kannatusjäsenyhdistys ja -yhteisö voi lähettää vain läsnäolo- ja puheoikeudella vuosikokoukseen yhden (1) edustajan.

Yhdistystä voi vuosikokouksessa edustaa vain yhdistyksen oma jäsen.

TVY:n vuosikokouksessa on kullakin edustajalla yksi (1) ääni. Äänten mennessä avoimessa äänestyksessä tasan, voittaa se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Jos käsiteltävänä oleva asia menee äänestykseen, äänestys on toimitettava suljettuna mikäli yksikin äänioikeutetuista sitä vaatii. Äänten mennessä tasan suljetussa äänestyksessä ja vaalissa asian ratkaisee arpa.

Hallituksen jäsenillä, TVY:n toimiston toimihenkilöillä ja tilintarkastajilla/toiminnantarkastajilla on vuosikokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, ellei kokous muuta päätä.

Esityksiä vuosikokoukselle voi tehdä jäsenyhdistys, sen yksityinen jäsen ja TVY:n hallitus. Esitykset on toimitettava TVY:n hallitukselle viimeistään 30 (kolmekymmentä) päivää ennen vuosikokousta.

 

Vuosikokouksen tehtävä on:

 1. käsitellä edellisen kalenterivuoden toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 4. vahvistaa tavoite- ja toimintasuunnitelma
 5. vahvistaa talousarvio tilivuodelle
 6. päättää liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
 7. päättää kannatusjäsenyhdistyksen ja -yhteisön liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
 8. valita kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa
 9. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
 10. valita TVY:n puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi. Edellisen puheenjohtajan toimikausi päättyy uuden tultua valituksi
 11. valita hallituksen varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudeksi. Edellisen hallituksen toimikausi päättyy uuden tultua valituksi
 12. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä varsinaisessa vuosikokouksessa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kokouksessa kannattaa sääntöjen muuttamista.

Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

 

9 § TVY ry:n PURKAMINEN
TVY:n purkamisesta päättää vuosikokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Jos TVY lopettaa toimintansa tai puretaan, sen jäljellä oleva omaisuus ja varat luovutetaan ensisijaisesti jäsenyhdistyksille tai muulle vastaavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, siten kuin purkava kokous päättää.